Pravidla

INFORMAČNÍ MEMORANDUM v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

1. Společnost Sergalex s.r.o., IČO 241 30 010, se sídlem Milotická 458/16, 155 21 Praha 5-Zličín provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své činnosti a při poskytování a nabízení svých služeb fyzickým a právnickým osobám.

2. Sergalex s.r.o. v této souvislosti zpracovává osobní údaje a) svých klientů (tedy osob, u nichž na základě své činnosti Sergalex s.r.o. došlo k uzavření smlouvy nebo ústní dohody na služby, které Sergalex s.r.o. poskytuje); b) svých potenciálních klientů (osob, u nichž byla jednání o uzavření smlouvy na některý ze služeb, které Sergalex s.r.o. poskytuje, ukončena před jejím uzavřením); c) fyzických osob, jejichž osobní údaje Sergalex s.r.o. poskytl sám klient či potenciální klient v souvislosti s činností Sergalex s.r.o.(jedná se např. o osoby pojištěné, osoby vyživované, ručitelé, spoludlužníky, osoby obmyšlené z pojistné smlouvy, skutečného vlastníka atd.).

3. V souvislosti s výkonem své činnosti Sergalex s.r.o. může dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů: a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ); b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení); c) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.); d) osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv (v rozsahu vyžadovaném jednotlivými Obchodními partnery, jejichž produkty Sergalex s.r.o. zprostředkovává); f ) osobní údaje, jejichž získání a zpracování je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro Sergalex s.r.o. z platných právních předpisů f) osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb Sergalex s.r.o. (údaje o uzavřených smlouvách, jejich trvání, platební historii klienta, změnách smluv atd.).

4. Zpracování shora uvedených osobních údajů klienta je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je a) nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy; b) nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností Sergalex s.r.o. a Obchodních partnerů při poskytovaní jednotlivých produktů (pro účely zjištění potřeb klientů, znalostí a zkušeností klienta s finančními produkty plnění daňových povinnosti, plnění povinností daných zákony vztahujícím se k nabízení a zprostředkování jednotlivých produktů, zákonem proti praní špinavých peněz atd.); c) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Sergalex s.r.o. a Obchodních partnerů – pro účely kontroly zákonnosti a správnost činnosti Sergalex s.r.o. u, jeho jednotlivých zaměstnanců a spolupracovníků, pro účely vedení evidence, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů, vyřizování stížností, optimalizace poskytování služeb, zamezení protiprávního jednání vůči klientům, následnou péči o klienta, vymáhání pohledávek a pro účely přímého marketingu (oslovování klienta s nabídkou dalších produktů poskytovaných Sergalex s.r.o.

 5. Obchodními partnery se rozumí společnosti, jejichž produkty Sergalex s.r.o. zprostředkovává (např. pojišťovny, banky, stavební spořitelny, penzijní společnosti. Právní důvod zpracování osobních údajů je u Obchodních partnerů založen na uzavřené smlouvě s příslušnou fyzickou osobou a na povinnostech z ní vyplývajících nebo na návrhu na uzavření smlouvy s klientem.

 

6. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. jsou předávány: a) orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.); b) příslušnému Obchodnímu partnerovi, v rozsahu odpovídajícím účelu zpracování a právnímu titulu zpracování; c) poradcům, kteří na základě smlouvy o obchodním zastoupení jednají jménem a na účet Sergalex s.r.o .a kterým jsou osobní údaje klienta předávány v rozsahu nezbytném pro jednání s klientem za účelem zprostředkování a nabídky produktů Obchodních partnerů; d) smluvním partnerům Sergalex s.r.o., jimiž jsou subjekty, které Sergalex s.r.o. poskytují dopravni, zprostředkovatelské služby a jež splňují standardy ochrany osobních údajů.

7. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. budou Sergalex s.r.o. zpracovávány po dobu 10 kalendářních let od ukončení své činnosti Sergalex s.r.o., tj. od data uzavření poslední smlouvy s Sergalex s.r.o., nebo od data posledního doložitelného jednání mezi Sergalex s.r.o. a potenciálním zákazníkem, přičemž lhůta 10 kalendářních let se počítá vždy od pozdějšího data. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků na dobu, po kterou je Sergalex s.r.o., stejně jako Obchodní partneři, povinen uchovávat doklady vztahující se k jeho činnosti.

 8. Právo Sergalex s.r.o.na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy (z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V případě, že klient některé osobní údaje neposkytne, může Sergalex s.r.o. nebo Obchodní partner odmítnout poskytovat produkt či uzavřít smlouvu pro nedostatek zákonných informací. V případech stanovených zákonem (zejména zákon proti praní špinavých peněž) je přímo vyloučeno, aby v případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu požadovaném zákonem, Sergalex s.r.o. s klientem smlouvu uzavřel.

9. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo: a) na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které Sergalex s.r.o. o fyzické osobě zpracovává; b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Sergalex s.r.o.; c) na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech; d) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Sergalex s.r.o. V tomto případě je Sergalex s.r.o. povinen ukončit zpracování tehdy, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Sergalex s.r.o., nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta. Sergalex s.r.o. klienta informuje písemně o tom, jakým způsobem rozhodl o námitce vznesené klientem. f) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě písemně uplatněné námitky Sergalex s.r.o. bez zbytečného odkladu přestane osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávat. g) právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů – právo získat své osobní údaje, jež poskytl  Sergalex s.r.o.pro účely splnění smlouvy a jejichž zpracování je provedeno automatizovaně a právo předat je jinému správci. h) podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz.

10. O bližší informace o způsobu uplatnění práv, o pověřenci pro ochranu osobních údajů Sergalex s.r.o. a dalších postupech můžete obrátit se písemně e-mailem: zsv1507@email.cz s dotazy na zásady zpracování osobních údajů.

Poptávka pronájmu autobusu:

Váš požadavek na pronájem autobusu musí obsahovat následující údaje:

1)datum cesty, 2) počet osob, 3) čas a místo odjezdu, 4) konečný cíl cesty.

Děkujeme. Team Sergalex.

Odpovíme v nejkratší možné době.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více

Nám důvěřují partners